Dockerfile 263 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
FROM python:3.7

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE 1
ENV PYTHONUNBUFFERED 1
Kenzo-Hugo Hillion's avatar
Kenzo-Hugo Hillion committed
5
6
7

# Install pipenv
RUN pip install pipenv
Kenzo-Hugo Hillion's avatar
Kenzo-Hugo Hillion committed
8
RUN apt update && apt install vim -y
9
10

WORKDIR /code
11
RUN rm -rf Dockerfile
12

Kenzo-Hugo Hillion's avatar
Kenzo-Hugo Hillion committed
13
# Copy Pipfile and install
14
COPY . /code/
Kenzo-Hugo Hillion's avatar
Kenzo-Hugo Hillion committed
15
RUN pipenv install --system --deploy