D

docker-ubuntu-lts18.04-ci

building a ubuntu LTS 18.04 docker image for CI